Servicevoorwaarden

Servicevoorwaarden van Homoxa


Overzicht

Dit platform wordt exclusief beheerd door Homoxa. Als we het hebben over ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’, hebben we het over Homoxa. Wij bieden u onze diensten aan, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen en beleidslijnen die hierin worden beschreven. Door onze diensten ("Service") te openen of te gebruiken, gaat u stilzwijgend akkoord met het naleven van deze Servicevoorwaarden ("Voorwaarden").


Sectie 1: Geschiktheid en naleving

Door akkoord te gaan met deze Voorwaarden bevestigt u dat u in uw rechtsgebied de wettelijke leeftijd heeft bereikt. Uw overeenkomst houdt ook in dat noch u, noch uw gezinsleden Homoxa zullen gebruiken voor ongeoorloofde of onwettige doeleinden, noch dat u lokale, provinciale of federale wetten en voorschriften zult overtreden.


Sectie 2: Discretionaire dienst

Wij behouden ons het eenzijdige recht voor om wie dan ook, om welke reden dan ook, op elk gewenst moment diensten te weigeren.


Sectie 3: Informatie-integriteit

Hoewel we streven naar nauwkeurigheid, kunnen we de tijdigheid, volledigheid of nauwkeurigheid van de informatie die op dit platform toegankelijk wordt gemaakt niet garanderen. Dergelijk materiaal is alleen bedoeld als algemene referentie en mag uw beslissingen niet afzonderlijk beïnvloeden.


Sectie 4: Prijs- en servicewijzigingen

De prijzen voor onze producten zijn vluchtig en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af voor eventuele wijzigingen of stopzetting van de Service.


Sectie 5: Productbeschikbaarheid

Exclusieve producten kunnen uitsluitend online worden aangeboden en kunnen beperkte hoeveelheden hebben, onderworpen aan ons retourbeleid.


Sectie 6: Orderintegriteit

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken bestellingen geheel of gedeeltelijk te weigeren of te beperken.


Sectie 7: Tools van derden

We kunnen gebruik maken van tools van derden waarop we geen toezicht of input hebben.


Sectie 8: Externe links

Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het beleid of de praktijken van platforms van derden.


Sectie 9: Gebruikersfeedback

Alle feedback, opmerkingen of materialen die naar ons worden doorgestuurd, zijn ons eigendom en we zijn niet verplicht om de vertrouwelijkheid te bewaren of betalingen uit te voeren.


Sectie 10: Privacykwesties

Onze omgang met uw persoonlijke gegevens valt onder ons Privacybeleid.


Sectie 11: Rechten op rectificatie

Wij behouden ons het recht voor om fouten, discrepanties of weglatingen te wijzigen en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen ongeldig te verklaren, zonder voorafgaande kennisgeving.


Sectie 12: Verboden handelingen

Illegaal gebruik van onze diensten, inclusief maar niet beperkt tot schendingen van intellectueel eigendom, intimidatie en verzoeken, zal resulteren in de beëindiging van het account.


Sectie 13: Risico en aansprakelijkheid

Uw betrokkenheid bij Homoxa is uitsluitend op eigen risico. Wij wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige directe of indirecte schade of verliezen opgelopen door het gebruik van onze Dienst.


Artikel 14: Schadeloosstelling

U verbindt zich ertoe Homoxa en haar dochterondernemingen te vrijwaren van alle claims en kosten die voortvloeien uit uw schending van deze Voorwaarden.


Sectie 15: Scheidbaarheid

De niet-afdwingbaarheid van een bepaling heeft geen invloed op de geldigheid van de overige Voorwaarden.


Artikel 16: Beëindiging

Elke partij kan deze overeenkomst onder deze Voorwaarden op elk moment beëindigen.


Artikel 17: Integriteit van overeenkomsten

Deze Voorwaarden vertegenwoordigen de volledige overeenkomst tussen u en Homoxa en vervangen alle eerdere overeenkomsten of afspraken.


Sectie 18: Toepasselijk recht

Op deze Voorwaarden is het recht van de Verenigde Staten van toepassing.


Artikel 19: Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden naar eigen goeddunken te wijzigen. Voortgezet gebruik betekent dat u dergelijke wijzigingen accepteert.


Sectie 20: Neem contact met ons op

Neem contact met ons op via info@homoxa.com voor eventuele vragen. Voor tijdgevoelige kwesties is onze Chat-functie beschikbaar. Het reageren op e-mails kan tot 48 uur duren.